เว็ปไซต์ บริษัท โกลบอล วัน เอนเตอร์เทนเม้น จำกัด

ข้อตกลงการใช้งาน

 

เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท โกลบอล วัน เอนเตอร์เทนเม้น จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “G1E”) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในระดับสากล ภายใต้ชื่อ G1E หรือ Global 1 Entertainment ทั้งนี้ เมื่อท่านเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ ท่านได้ยินยอม และ ปฏิบัติตามข้อตกลงตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ยินยอม ท่านควรหยุดการใช้งานบนเว็บไซต์นี้ทันที

บริษัท

ในบางครั้ง G1E มีการดำเนินธุรกิจผ่าน สาขา บริษัทในเครือ และ บริษัทบุคคลที่สาม ซึ่งในที่นี้ คำหรือกลุ่มคำ อันได้แก่คำว่า “โกลบอล วัน เอนเตอร์เทนเม้น” (Global 1 Entertainment) คำว่า “G1E” คำว่า “บริษัท” และ คำว่า “เรา” ทั้งหมดนี้ หมายถึง โกลบอล วัน เอนเตอร์เทนเม้น และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์และเนื้อหาบนเว็บไซนี้ หรือ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ได้รับการจัดหาให้โดย G1E เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เว็บไซต์นี้ก่อตั้งและดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลของ G1E ซึ่งเป็นบริการจากทางเรา ให้แก่ สมาชิก/ลูกค้าปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าในอนาคต ผู้ร่วมลงทุน และ ผู้ร่วมลงทุนในอนาคต โดยท่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์เพื่อ การใช้ประโยชน์ส่วนตัว การใช้ประโยชน์อันไม่เกี่ยวข้องกับเชิงพาณิชย์หรือการค้า ท่านสามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น สินค้า และ/หรือบริการของ G1E (ซึ่งเป็นข้อกำหนดส่วนหนึ่งของ “เจ้าของธุรกิจอิสระ”) ทั้งนี้ เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ไม่สามารถทำการ คัดลอก หรือเปลี่ยนแปลง ได้ (โปรดอ่าน “ข้อจำกัดของการใช้เนื้อหา” ด้านล่าง)

ข้อจำกัดของการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ ตลอดจนเนื้อหาที่มีอยู่ทั้งหมด ถือเป็นทรัพย์สินของ G1E และได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ และ เครื่องหมายการค้า ถูกต้องตามกฎหมายของ สหรัฐอเมริกา และ ประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ ทางเราอนุญาตให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซด์ พิมพ์ และ ดาวน์โหลดสำเนาต่างๆ ได้ เพื่อการใช้ประโยชน์ส่วนตัว และ การใช้ประโยชน์อันไม่เกี่ยวข้องกับเชิงพาณิชย์หรือการค้า เท่านั้น ตราบใดที่ท่านมิได้ ลบ เครื่องหมายแสดงลิขสิทธิ์ใดๆ หรือ สัญลักษณ์อื่นๆ ซึ่งแสดงอยู่บนเอกสารที่ท่าน พิมพ์ หรือ ดาวน์โหลด ท่านมีความยินยอมด้วยว่า ท่านจะไม่ คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ ส่งต่อหรือแจกจ่าย เนื้อหา และ ส่วนประกอบต่างๆ ในลักษณะใดๆ และด้วยวิธีใดก็ตาม รวมถึง การอัพโหลด เนื้อหาดังกล่าวบนเว็ปไซต์อันอื่น โดยปราศจากการเห็นชอบจากบริษัท

เครื่องหมายทางการค้า

โลโก้ เครื่องหมายการค้า และ เครื่องหมายการบริการ บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน และ กรรมสิทธิ์ของ G1E เท่านั้น นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้า และ เครื่องหมายการบริการ ของบุคคลที่สาม (บริษัทอื่นๆ) ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ถือเป็นทรัพย์สิน และ กรรมสิทธิ์ของบริษัทเหล่านั้น ซึ่งท่านยินยอมว่า ท่านจะไม่นำไปใช้ หรือ เผยแพร่ซ้ำ เครื่องหมายดังกล่าวในลักษณะใดๆ และด้วยวิธีใดก็ตาม โดยปราศจากการเห็นชอบจากบริษัทที่เป็นเจ้าของ

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งมีทั้งส่วนอยู่ภายใต้การควบคุมของ G1E และส่วนที่อยู่ภายใต้การดูแลจัดการและการให้บริการ โดยบุคคลที่สาม ทั้งนี้เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกในการให้ข้อมูลเท่านั้น ทางเรามิได้ให้การรับรอง เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ และไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อ เนื้อหาและข้อมูล ตลอดจนสินค้าและบริการต่างๆ บนเว็บไซต์นั้นๆ ทั้งนี้ เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม อาจมีข้อมูลที่ทาง G1E เห็นชอบและหรือไม่เห็นชอบ อีกทั้ง การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น บนหน้าเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ก็มิได้ถูกรับรองจากทางเราเช่นกัน โปรดศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงของเว็ปไซต์ที่ท่านกำลังใช้งานอยู่

G1E ไม่รับผิดชอบ หรือ ให้การรับรอง ในกรณีที่ข้อมูลบนเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือ ความเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราเมื่อใดก็ได้ บริษัทไม่มีพันธกิจในการปรับปรุง ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ใดๆทั้งสิ้น ท่านยินยอมที่จะติดตามข่าวสารและข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ด้วยตัวท่านเอง G1E ไม่มีการรับประกันว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มี ความครบถ้วน ความถูกต้องสมบูรณ์ หรือ ความตรงเวลา

การแจ้งและขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาการละเมิดลิขสิทธิ์

หากท่านเชื่อว่า เนื้อหา หรือ ส่วนประกอบใดๆ บนเว็บไซต์นี้ หรือ มาจากเว็บไซต์นี้ ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน ท่านสามารถยื่นคำขอให้ลบเนื้อหาหรือส่วนประกอบดังกล่าวได้ โดยติดต่อ ฝ่ายงานกำกับดูแล G1E (compliance@g1e.com) พร้อมกับเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้

  • การระบุผลงานที่มีลิขสิทธิ์ ซึ่งท่านอ้างว่าผลงานดังกล่าวถูกละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดระบุรายละเอียดของผลงาน หรือ ที่มา อาทิเช่น สำเนาของผลงาน หรือ ที่อยู่ของผลงานดังกล่าว (URL เว็บไซต์)
  • การระบุเนื้อหา หรือ ส่วนประกอบ ซึ่งท่านอ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ประกอบกับที่มาของเนื้อหา หรือ ส่วนประกอบดังกล่าว โปรดระบุรายละเอียดอื่นๆ เพื่อประกอบการอธิบาย อาทิเช่น ที่อยู่ (URL เว็บไซต์) หรือ ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่ที่มาของ เนื้อหา หรือ ส่วนประกอบ ดังกล่าว
  • ข้อมูลเพื่อติดต่อกับผู้ร้องเรียน อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ อีเมล (ถ้ามี)
  • ข้อความ หรือ หลักฐานที่ระบุว่า ผู้ร้องเรียนเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการร้องเรียนดังกล่าว ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนข้าวของ หรือ กฎหมาย
  • ข้อความ หรือ หลักฐานที่ระบุว่า ข้อมูลในการแจ้งเตือนครั้งนี้ถูกต้อง และอยู่ภายใต้บทลงโทษของความผิดฐานให้การเท็จ และระบุว่าผู้ร้องเรียนได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ ในนามของเจ้าของที่มีเอกสิทธิ์ที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ตามข้อกล่าวหา
  • ลายเซ็น หรือ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือ บุคคลที่ได้รับการมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนจากเจ้าของที่มีเอกสิทธิ์

การจัดจำหน่าย สินค้า และ บริการ

เนื้อหา และ ข้อมูลต่างๆ ที่ G1E ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ อาจมี การอ้างอิง หรือ การอ้างอิงข้าม ไปสู่สินค้า หรือ บริการ ซึ่งอาจมิได้มีอยู่ หรือ มิได้รับการอนุญาต ให้จำหน่ายภายในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ด้วยดุลยพินิจของฝ่ายกำกับดูแล หรือ อำนาจศาล ดังนั้น การอ้างอิงดังกล่าว มิได้แสดงถึงเจตนาของ G1E ที่จะเผยแพร่สินค้าหรือบริการนั้นๆ ให้แก่สาธารณชน หรือ ผู้ใช้ในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ การส่งเสริมการขาย หรือ การจำหน่าย สินค้า หรือ บริการ ที่ขัดต่อกฎหมายในประเทศบริษัทไม่สามารถกระทำได้

ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน และ การรับประกัน

การใช้งานเว็บไซต์นี้ท่านได้ความยินยอมว่าท่านจะรับผิดชอบความเสี่ยงด้วยตนเอง เนื้อหา และข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์ ได้ถูกจัดเตรียมไว้โดยอยู่บนพื้นฐาน “ตามสภาพที่เป็นอยู่” (As-Is) และ “ตามที่มีในปัจจุบัน” (As-Available) ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือ ระงับ การใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ ได้ทุกเมื่อ

G1E ขอแจ้งว่าบริษัทจะไม่รับประกันและรับผิดชอบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการประกาศหรือโดยนัยรวมถึงการรับประกันการซื้อขายหรือการกระทำเจาะจงหรือการรับประกันว่าข้อมูลบนเว็ปไซต์จะไม่ได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์และการเข้าสู่ระบบจะไม่มีการหยุดชะงักหรือ ปราศจากข้อบกพร่องใดๆ ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้มีความปลอดภัยสมบูรณ์ หรือ ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ มีความครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ และ ตรงเวลา

หากท่านมีการดาวน์โหลด เนื้อหา หรือ ส่วนประกอบใดๆ จากเว็บไซต์นี้ ท่านกระทำด้วยดุลยพินิจ และ รับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้วยตนเอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายใดๆ อาทิเช่น ระบบคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหาย หรือ ข้อมูลสูญหาย อันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดดังกล่าว คำแนะนำ หรือ ข้อมูลใดๆ (ด้วยวาจา หรือ ลายลักษณ์อักษร) ที่ท่านอาจได้รับ ไม่ว่าจากทาง G1E หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ ไม่ถือว่าเป็นการรับประกันในลักษณะใดๆ ทั้งสิ้น

การจำกัดความรับผิด

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายมีผลบังคับอนุญาตใช้ ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม ท่านได้ ทำความเข้าใจ และยินยอมแล้วว่า G1E รวมถึง บริษัทในเครือ สาขา และ บุคคลที่สามผู้จัดการทางด้านเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ จะไม่ต้องรับผิดชอบ ต่อ ความเสียหายทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายในกรณีพิเศษ ความเสียหายอันเป็นผลลัพธ์ ความเสียหายในเชิงบทลงโทษ หรือ ความเสียหายอื่นใด อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ ซึ่งท่านได้เข้าถึง หรือ ไม่สามารถเข้าถึง ตลอดจนเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นการเชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์นี้ และ ความเสียหายจากการกระทำใดๆ อันเกิดจากข้อความทางอีเมลที่ท่านส่งหาเรา ซึ่งเราได้กระทำ หรือ มิได้กระทำ ก็ตาม ในที่นี้ ผลจากความเสียหาย รวมถึง ความผิดพลาด ความบกพร่อง ความไม่ครบถ้วน การหยุดชะงัก การล่าช้า ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความสูญเสียทางผลกำไรของท่าน ความสูญเสียทางข้อมูล การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต และ การเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารและข้อมูลของท่าน ตลอดจน ความสูญเสียอื่นๆ ทั้งที่จับต้องได้ และ จับต้องไม่ได้

การจำกัดความรับผิด จะมีผลบังคับใช้ ทุกกรณีมีความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นถึงแม้จะอยู่ในข้อกำหนดของสัญญา อาจจะเป็นผลของการประมาทเลินเล่อ รวมทั้ง ในกรณีที่ทางเรา หรือ ตัวแทนของบริษัท ได้ปฏิบัติอย่างประมาทเลินเล่อ หรือ ได้รับข้อมูลความเป็นไปได้ของความเสียหายต่างๆ

ความรับผิดของท่าน

หากท่านกระทำการใด ที่ทำให้เกิดการหยุดชะงักทางเทคนิค บนเว็บไซต์นี้ หรือ ระบบติดต่อสื่อสารของเว็บไซต์นี้ ตลอดจนเข้าแทรกแซง หรือ ทำให้ฟังก์ชั่นการใช้งานใดๆ ของเว็บไซต์ได้รับความเสียหาย ท่านยินยอมที่จะ รับผิดชอบ ในความเสียหายทั้งปวง อันได้แก่ ค่าเสียหาย และ ค่าใช้จ่าย (รวมถึง ค่าธรรมเนียมการว่าจ้างทนาย) อันเกิดจากการกระทำที่ทำให้เกิดการหยุดชะงักดังกล่าว โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

เขตอำนาจศาล

ทางเรามิได้ให้การรับรองว่า เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีความเหมาะสม และ มีให้บริการนอกพื้นที่ของสหรัฐอเมริกา G1E มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ รัฐเคนทัคกี้ (Kentucky) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ เว็บไซต์นี้ถูกดำเนินงานภายในสหรัฐอเมริกา เช่นกัน ดังนั้น ข้อกำหนด และ เงื่อนไข การใช้งานเว็บไซต์นี้ จึงอยู่ภายใต้การบังคับทางกฎหมายแห่งรัฐเคนทัคกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมและยอมรับข้อตกลงดังกล่าวอย่างถาวร ในการใช้งานบนเว็บไซต์นี้ภายใต้เขตอำนาจศาลแห่งรัฐเคนทัคกี้ ทางเรารับรู้และยินยอมให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ภายใต้เขตอำนาจศาลในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้ เนื่องจากทางเราไม่สามารถขัดขวางหรือป้องกันการเข้าถึงดังกล่าวได้

เว็บไซต์นี้ถูกออกแบบ โดยได้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายแห่งรัฐเคนทัคกี้ และ สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ธุรกิจ ที่ดำเนินงานภายใต้ G1E และ บริษัทในเครือ ซึ่งมีการดำเนินงานในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้ทำตามข้อปฏิบัติทางกฎหมายและอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของประเทศนั้นๆ หากมีเนื้อหา หรือ ส่วนประกอบใดๆ บนเว็บไซต์นี้ ตลอดจนการใช้งานของท่าน ได้ละเมิดหรือ ขัดต่อกฎหมายท้องถิ่น ณ เวลาที่ท่านใช้งาน เว็บไซต์ของบริษัทมิได้มีเจตนาทำเช่นนั้น และ ทางบริษัทมีความประสงค์ให้ท่านหยุดการใช้งานเว็บไซต์ของเราทันที บริษัทถือว่าผู้ใช้ที่ตัดสินใจเข้าถึง หรือ ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท นอกเขตประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กระทำการโดยสมัครใจ และ พร้อมรับผิดชอบต่อข้อกำหนดต่างๆ ของกฎหมาย ดังนั้น ท่านต้องรับผิดชอบในการรับทราบข้อมูล และปฏิบัติตามกฎหมาย ภายใต้เขตอำนาจศาลในพื้นที่ของท่าน ด้วยตนเอง

การส่งข้อมูลออนไลน์ถึง G1E และ/หรือ บริษัทในเครือ

ข้อมูลใดๆ (ข้อคิดเห็น คำแนะนำ ความคิด/ไอเดีย กราฟฟิก และ อื่นๆ) ที่ส่งถึง G1E ผ่านเว็บไซต์นี้ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท G1E แต่เพียงผู้เดียว

G1E ได้รับสิทธิในการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อจำกัด (เว้นแต่ ที่กล่าวใน นโยบายข้อมูลส่วนตัวของ G1E) หรือ การชดเชยให้แก่ผู้ที่ทำการส่งข้อมูลดังกล่าว ผู้ส่งข้อมูล เข้าใจ และ รับทราบ ในเรื่องของการเป็นต้นฉบับของข้อมูลที่ส่งให้บริษัท และ ยินดีรับผิดชอบในความถูกต้อง ความเหมาะสม และ ความถูกต้องตามกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัท ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงการให้บริการ เมื่อใดก็ได้ โดยการเผยแพร่ฉบับปรับปรุงลงบนเว็บไซต์ ท่านต้องรับผิดชอบเองในการติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การที่ท่านได้ดำเนินการใช้งานบนเว็บไซต์นี้ต่อเนื่อง หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง ตลอดจนนโยบายต่างๆ ทางบริษัทถือว่า ท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เป็นที่เรียบร้อย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สิทธิ์และข้อจำกัด ที่กล่าวมาข้างต้น โปรดส่งอีเมลหาเราที่ info@g1e.com

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท โกลบอล วัน เอนเตอร์เทนเม้น